Tunne lapsiryhmäsi

Laura Repo

TUNNE LAPSIRYHMÄSI

Kiusaamisen vastainen työ edellyttää pitkäjänteisyyttä ja pysyvää lapsiryhmää. Oikotietä ei ole.

Havainnointi lapsiryhmästä ja siellä vallitsevista suhteista on työn pohja. Havainnoinnin tarkoitus ei ole kerätä ongelmakohtia, vaan luoda kokonaiskuva siitä, mitä ryhmässä tapahtuu. Aikuinen oppii tuntemaan lapsiryhmän keskinäistä vuorovaikutusta ja ymmärtämään heidän käyttäytymistään.

Havainnointi luo kokonaiskuvaa

  • Havainnointi on eri asia kuin päältä katsominen
  • Havainnointi edellyttää ennalta päätettyä teemaa; mitä havainnoidaan
  • Teemaksi voidaan valita esimerkiksi lasten väliset vuorovaikutussuhteet. Jokaista lasta havainnoidaan vuorollaan ja kirjataan ylös ovatko vuorovaikutusepisodit positiivisia vai negatiivisia.
  • Havainnointi usein auttaa tulkitsemaan tilanteita: miksi lapsi on kertonut kiusaamisesta.

Havainnointi paljastaa ryhmän toimintatavat normistot

  • Jokainen vertaisryhmä on erilainen, ja jokainen ryhmä luo oman normistonsa, jonka mukaan se toimiin.
  • Lasten välisestä vuorovaikutuksesta voidaan tehdä havaintoja erilaisten sosiogrammien avulla. Työkalun tähän löydät PIKIn painetuista materiaaleista.
  • Havainnot kerrotaan myös vanhemmille ja niistä on hyvä keskustella yhdessä.

Pedagoginen dokumentointi

Uusi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) edellyttää pedagogisen toiminnan dokumentointia. Se on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen keskeinen työmenetelmä. Se on jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta.

Pedagoginen dokumentointi tuottaa tietoa lasten elämästä, kehityksestä, kiinnostuksenkohteista, ajattelusta, oppimisesta ja tarpeista sekä lapsiryhmän toiminnasta konkreettisella ja monipuolisella tavalla. Pedagoginen dokumentointi on tärkeä osa kiusaamisen vastaista työtä. Kuntasi paikallisessa suunnitelmassa annetaan tarkempia ohjeita miten pedagogista dokumentointia tehdään.